Vedtægter Støtteforeningen Riverboat Music

 
Vedtægter for Støtteforeningen Riverboat Music
 
 § 1.
Foreningens navn er Riverboat Music.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
 
§ 2.
Foreningens formål er at lave arrangementer, hovedsagelig i forbindelse med Riverboat Jazz Festival, hvorfra overskuddet anvendes til at støtte almennyttige formål, hovedsagelig med relation til den rytmiske musik.
 
§ 3.
Som medlemmer af støtteforeningen kan optages foreninger og privatpersoner, som efter bestyrelsens opfattelse kan bidrage til foreningens udvikling.
 
§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en etårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Der tages referat af bestyrelsesmøder og andre vigtige møder i foreningens drift.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan give prokura
 
§ 5.
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
 
§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med brev eller email til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det.
 
§ 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af statsautoriseret/registreret revisor for 1 år.
Eventuelt.
 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og afstemninger skal ske skriftligt, såfremt én af de stemmeberettigede ønsker det.
 
 
§ 8.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
 
§ 9.
Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
 
§ 10.
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål, hovedsagelig med relation til den rytmiske musik.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen
22. november 2017